Odborné skúšky patentových zástupcov 2023

16. 12. 2022

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR") informuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na november 2023. Presný termín bude oznámený v predstihu. 

Žiadosť o odborné skúšky je možné podať na ÚPV SR písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.), dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) a podpísaným poučením o spracovaní osobných údajov najneskôr do 7. októbra 2023.

Späť na Aktuality