SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV

Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (služba patentového zástupcu).

Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služby patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi.

Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov vedenom Slovenskou komorou patentových zástupcov.

Seminár 2017

12. 9. 2017

Slovenská komora patentových zástupcov

v spolupráci s

Úradom priemyselného vlastníctva SR

si Vás dovoľuje pozvať na seminár

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XIII.

ktorý sa koná v dňoch

11. októbra - 13. októbra 2017
v Hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso

Čítať ďalej

Obmedzená prevádzka Úradu priemyselného vlastníctva SR

15. 2. 2017

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) ako realizátor projektu Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR, si dovoľuje informovať klientov, že od 13.1.2017 z dôvodu ostrej migrácie dát dôjde k odstávke nosných informačných systémov úradu, ktorá by mala trvať podľa dohodnutého harmonogramu do 10.2.2017.

Čítať ďalej