SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV

Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (služba patentového zástupcu).

Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služby patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi.

Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov vedenom Slovenskou komorou patentových zástupcov.

Konferencia 2018

20. 4. 2018

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

predstavenstvo Slovenskej komory patentových zástupcov SR Vás v zmysle ustanovení § 50 zákona č. 344/2004 Z. z. pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční

20. apríla 2018

v sídle SKPZ, Ružová dolina 6, Bratislava


Čítať ďalej

Seminár 2017

12. 9. 2017

Slovenská komora patentových zástupcov

v spolupráci s

Úradom priemyselného vlastníctva SR

si Vás dovoľuje pozvať na seminár

OCHRANA PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA XIII.

ktorý sa koná v dňoch

11. októbra - 13. októbra 2017
v Hoteli SOREA TRIGAN Štrbské Pleso

Čítať ďalej