Slovenská komora patentových zástupcov

Slovenská komora patentových zástupcov bola zriadená zákonom č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch.

Komora združuje patentových zástupcov a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti patentového zástupcu.

Členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov je povinné.

Usporiadanie Slovenskej komory patentových zástupcov a vstup do tejto profesie je v súlade s usporiadaním Európskeho patentového inštitútu, kde prístup do profesie európskeho patentového zástupcu je upravený Európskou patentovou dohodou a zahŕňa povinné členstvo v tomto inštitúte.

Členovia Slovenskej komory patentových zástupcov, ktorí sú súčasne členmi Európskeho patentového inštitútu sú oprávnení zastupovať fyzické a právnické osoby aj pred Európskym patentovým úradom.

Členovia Slovenskej komory patentových zástupcov, ktorí sú zaregistrovaní na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v Alicante sú pred touto inštitúciou oprávnení zastupovať tiež vo veciach ochranných známok Európskej únie.