Stanovisko SKPZ k námietkovým konaniam

28. 6. 2021

V máji 2021 zverejnil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) materiál na verejnú konzultáciu s názvom „Námietkové konanie pri ochranných známkach a úžitkových vzoroch“ v ktorom sa okrem iného uvádza:

"Cieľom tohto materiálu je získať názor na zmenu námietkového konania a jeho možné presunutie z predregistračného na postregistračné, čo by zásadne znížilo celkovú dobu konania o zápise priemyselného práva do registra".

SKPZ podporuje prijatie takých opatrení, ktoré budú viesť k rýchlejším a účinnejším námietkovým konaniam, avšak vždy pri zachovaní súčasného štandardu ochrany práv tretích osôb, majiteľov starších OZ a majiteľov iných starších práv.

SKPZ preto pripravila analýzy možného dopadu takýchto zmien pri ochranných známkach ako aj pri úžitkových vzoroch spolu s analýzou situácie v rámci EÚ a špecificky v okolitých krajinách ako aj alternatívnymi odporúčaniami, ako upraviť príslušnú legislatívu tak, aby sa umožnilo zásadné zníženie celkovej doby konania, ktorých kompletné znenie je pripojené. 

S poukazom na údaje a argumenty uvedené v týchto dokumentoch si SKPZ dovoľuje vyjadriť svoj nesúhlas s presunutím námietkového konania do fázy po zápise OZ a trvá na zachovaní námietkového konania vo fáze pred zápisom OZ. 

S poukazom na údaje a argumenty uvedené v dokumentoch si SKPZ dovoľuje navrhnúť vynechanie námietkového konania vo veciach ÚV s cieľom jeho zrýchlenia a podporuje takúto zmenu legislatívy.

 

Stanovisko SKPZ – námietkové konanie OZ

Stanovisko SKPZ – námietkové konanie ÚV 

Späť na Aktuality