Termín konania odborných skúšok

27. 8. 2021

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky informoval Slovenskú komoru patentových zástupcov, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) stanovil na 25. a 26. november 2021.


Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na ÚPV SR písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.) najneskôr do 15. októbra 2021.


Späť na Aktuality