WIN WIN TRACK

21. 4. 2021

Úrad priemyselného vlastníctva SR spúšťa pre svojich klientov
WIN-WIN TRACK
Najrýchlejším riešením sporového konania je dohodnúť sa

ÚPV SR rieši ročne stovky sporov svojich klientov. Majú možnosť sa proti rozhodnutiu odvolať, ale to môže viesť k zdĺhavým a právne náročným sporom. Našim záujmom je poskytnúť alternatívu. Ponúkame asistenciu pri dohode strán sporu a skrátenie konania pred úradom z 1 až 5 rokov na niekoľko týždňov v závislosti od právnej situácie. Klienti sa môžu rozhodnúť, či túto ponuku využijú. Sme však presvedčení, že to pomôže k ich spokojnosti a k celkovej rýchlosti konania.
Dohoda zabezpečí právnu istotu, zníži stres, ale hlavne náklady plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred súdmi.
Aj z toho dôvodu úrad od 1. apríla 2021 prichádza s novou iniciatívou – podporuje myšlienku čo najrýchlejšieho ukončenia sporového námietkového konania. Zložité veci majú jednoduché riešenie. V tomto prípade to znamená dohodnúť sa a ukončiť spor tzv. WIN-WIN TRACKOM.
„Spor pred úradom alebo dohoda medzi klientmi, to sú dve možnosti, ktoré ponúkame. Našim záujmom je spokojnosť klientov, a preto im radi pomôžeme s tým, ako sa vyhnúť konaniu pred úradom a súdmi. V konečnom dôsledku ušetria čas, peniaze a energiu. Tie môžu využiť na rozvoj svojho biznisu. Doteraz sa skončilo dohodou len veľmi málo sporov, teraz je čas to zmeniť a uvoľniť podnikateľom ruky a dať im čas,“ uvádza predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Výhody WIN-WIN TRACKU:

  • dohoda účastníkov – je rýchle riešenie, ktoré zohľadňuje záujmy oboch strán sporu,
  • právna istota pre prihlasovateľa aj namietateľa,
  • prihlasovateľovi po zúžení zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby bude označenie zapísané ako ochranná známka, resp. dosiahne dohodu s namietateľom o koexistencii na trhu,
  • namietateľ si potvrdí rozsah ochrany plynúci zo starších práv,
  • konanie o námietkach sa zastaví – ukončenie konania do 1 až 2 mesiacov od žiadosti, ktorá je výsledkom dohody účastníkov.

Ak namietateľ a prihlasovateľ nevyužijú ponuku WIN-WIN TRACKU a nedohodnú sa, úrad o podaných námietkach rozhoduje v správnom konaní podľa zvyčajných postupov a lehôt. Je zrejmé, že záujmy prihlasovateľa a namietateľa v konaní o námietkach sú protichodné, napriek tomu sa vždy môžu pokúsiť uzavrieť dohodu, ktorá rešpektuje záujmy obidvoch, a tak sa vyhnúť zložitému a časovo náročnému konaniu o námietkach pred úradom a prípadne aj správnym súdom, ktorého výsledok by predstavoval úspech len pre jedného z nich.

WIN-WIN TRACK = víťazstvo bez porazených

Podrobnejšie informácie získate na tel. číslach 048/4300 235, 4300 393, 4300 317 alebo nás kontaktujte e-mailom: winwintrack@indprop.gov.sk

Späť na Aktuality