Podmienky vstupu do Slovenskej komory patentových zástupcov

Do zoznamu patentových zástupcov môže byť zapísaný ten, kto v zmysle §4 Zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch v platnom znení:

  1. je spôsobilý na právne úkony
  2. je bezúhonný
  3. získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou
  4. vykonal najmenej trojročnú odbornú prax ako asistent patentového zástupcu alebo najmenej štvorročnú prax v oblasti priemyselných práv
  5. nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu, alebo sa naňho hľadí, ako by mu nebolo takéto disciplinárne opatrenie uložené
  6. nebol vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodov právoplatného konkurzu voči nemu alebo voči právnickej osobe poskytujúcej služby, ktorej je akcionárom alebo spoločníkom, alebo z dôvodov zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak od vyčiarknutia neuplynulo 5 rokov
  7. úspešne zložil skúšku patentového zástupcu
  8. oznámil komore adresu svojho sídla, ktoré musí byť v Slovenskej republike a preukázal sa platnou poistnou zmluvou
  9. zložil do rúk predsedu predpísaný sľub

Odborné skúšky patentových zástupcov organizuje a vykonáva Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Podrobnosti o priebehu odbornej skúšky a tiež o priebehu skúšky spôsobilosti pri usadených patentových zástupcoch upravuje Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva č. 611/2004 Z. z.