SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV

Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (služba patentového zástupcu).

Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služby patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi.

Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov vedenom Slovenskou komorou patentových zástupcov.