Orgány Slovenskej komory patentových zástupcov

Konferencia patentových zástupcov

Predseda JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
 
Podpredseda Ing. Mgr. Martin Žovic
 
Predstavenstvo
Členovia: Ing. Peter Hojčuš
Ing. Zuzana Gajdošíková
Mgr. Katarína Makeľová
Náhradníci: Ing. Zuzana Majlingová
Ing. Viera Mešková
 
Revízna komisia
Členovia: Mgr. Katarína Baďurová
Mgr. Milan Žovic
Ing. Ivan Regina
Náhradníci: Ing. Slávka Šranková
Ing. Ján Bachratý
 
Disciplinárna komisia
Členovia: Mgr. Ing. Lenka Litváková
Ing. Marta Majlingová
Ing. Zuzana Girmanová
Náhradníci: JUDr. Pavla Tučníková  
Ing. Ladislav Beleščák
 
Finančná komisia
Členovia: Ing. Dana Čudová
Ing. Boris Beleščák
Ing. Jaroslav Guniš
Náhradník: Ing. Mária Fajnorová