Orgány Slovenskej komory patentových zástupcov

Konferencia patentových zástupcov

Predseda Ing. Mgr. Martin Žovic
 
Podpredseda Mgr. Katarína Baďurová
 
Predstavenstvo Mgr. Katarína Makeľová
Členovia:

Ing. Zuzana Gajdošíková

Ing. Radovan Čechvala

Náhradník: Ing. Tomáš Hörmann

 
Revízna komisia Mgr. Milan Žovic
Členovia: Ing. Zuzana Majlingová
Ing. Ivan Regina
Náhradníci: Mgr. Karol Fajnor
Ing. Ivan Belička
 
Disciplinárna komisia
Členovia:

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
JUDr. Romana Záthurecká

Ing. Marta Majlingová

Náhradníci: JUDr. Tomáš Klinka
Ing. Alena Hamašová
 
Finančná komisia
Členovi Ing. Boris Beleščák
Ing. Dana Čudová
Ing. Radovan Striha

 Náhradník:

Mgr. Jaroslav Guniš