Orgány Slovenskej komory patentových zástupcov

Konferencia patentových zástupcov

Predseda Ing. Mgr. Martin Žovic
 
Podpredseda Mgr. Katarína Baďurová
 
Predstavenstvo Mgr. Katarína Makeľová
Členovia:

Ing. Zuzana Gajdošíková

Ing. Radovan Čechvala

Náhradníci: Ing. Peter Hojčuš
Ing. Viera Mešková
 
Revízna komisia Mgr. Milan Žovic
Členovia: Ing. Zuzana Majlingová
Ing. Ivan Regina
Náhradníci: Mgr. Karol Fajnor
Ing. Ivan Belička
 
Disciplinárna komisia
Členovia: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
JUDr. Tomáš Klinka
JUDr. Romana Záthurecká
Náhradníci: Ing. Marta Majlingová
Ing. Alena Hamašová
 
Finančná komisia
Členovia: Ing. Boris Beleščák
Ing. Dana Čudová
Ing. Jaroslav Guniš
Náhradník:

Ing. Radovan Striha

 Legislatívna pracovná skupina

                                      JUDr. Tomáš Klinka

                                      JUDr. Romana Záthurecká

                                      Ing. Mgr. Martin Žovic