História profesie

Slovenská komora patentových zástupcov je profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje patentových zástupcov zapísaných v zozname vedenom Komorou na základe osobitného zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje postavenie Komory a jej právomoc pri vydávaní osvedčení oprávňujúcich poskytovať služby patentového zástupcu fyzickým alebo právnickým osobám.

Týmto zákonom a jeho novelami sa určujú všetky základné vzájomné záväzky Komory voči svojim členom a povinnosti členov voči Komore. Len Komora za zákonom stanovených podmienok môže zapísať do zoznamu Komory patentového zástupcu a to  na základe splnenia predpísaných podmienok, kde popri úspešnom vykonaní náročných skúšok, ktorými sa overujú odborné schopnosti kandidáta, sa kladie dôraz na morálnu bezúhonnosť a dlhodobé praktické odborné skúsenosti.

Komora ochraňuje oprávnené záujmy svojich členov, vytvára vhodné podmienky na ich ďalší odborný rast tým, že zabezpečuje vzdelávanie svojich členov a poskytuje svojim členom aktuálne informácie o novinkách a zmenách v oblasti priemyselného vlastníctva.

Podľa potreby a na základe svojho disciplinárneho poriadku a disciplinárnej komisie zabezpečuje, aby postupy patentových zástupcov - členov Komory v praxi boli vykonávané v súlade s týmto poriadkom a etickým kódexom. 

Komora je organizáciou, ktorá popri tom, že združuje patentových zástupcov, poskytuje profesijnú ochranu svojim členom a asistentom patentových zástupcov, zabezpečuje pre nich pravidelné vzdelávanie a podieľa sa na sprístupňovaní dôležitých odborných informácií významných pre ich prácu.

Inštitút patentového zástupcu bol prvý krát zavedený už v Československej republike, a to vládnym nariadením č. 6/1926 Zb., o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými technikmi. Po roku 1948 bola táto profesia ako slobodné povolanie v súvislosti s politickým vývojom zrušená.

Inštitút patentového zástupcu bol znovu zavedený až po zmene zriadenia v roku 1991 zákonom č. 237/1991 Zb. Na základe tohto zákona bola tiež ustanovená Komora patentových zástupcov s celoštátnou pôsobnosťou. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bola na základe zákona č. 90/1993 Z. z. zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave. Po prijatí nového zákona č. 344/2004 Z. z. bola ku dňu 1. 6. 2004 premenovaná na Slovenskú komoru patentových zástupcov. Tento názov používa dodnes.

Predsedovia SKPZ: 

1.     JUDr. Ladislav Haspel                8.1.1993 predseda prípravného výboru KPZ SR

2.     Ing.  Júlis Obertáš                     1993 – 1996 predseda KPZ

3.     Ing. Darina Kyliánová                1996 – 2001 predsedníčka KPZ

4.     Dagmar Čechvalová                  2002 – 2005 predsedníčka KPZ

5.     JUDr. Ing. Vladimír Neuschl      2005 – do súčasnosti

V roku 2004 vznikla v súčasnosti platná právna úprava inštitútu patentového zástupcu po prehodnotení opodstatnenosti existencie Komory a povinného členstva v nej a plne rešpektuje záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii.

K ďalším prioritám SKPZ patrí: 

  • spolupráca s ÚPV SR na skvalitňovaní legislatívy v oblasti priemyselných práv

Popri týchto aktivitách SKPZ spolupracuje s komorami patentových zástupcov v zahraničí, najmä s Českou komorou.

Komora má vzhľadom na súčasný vývoj v rozvoji podnikateľských subjektov stále rastúci význam.