Boj proti falšovaniu

Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo majú zničujúci účinok nielen na podnikanie. Podľa odhadov OECD dosiahol objem celosvetového obchodu s falšovanými a pirátskymi priemyselnými výrobkami v roku 2007 výšku 250 miliárd dolárov.

V súčasnosti sa falšovatelia v Európe orientujú najmä na tovar masovej spotreby, akými sú napr. potraviny, kozmetika, hygienické výrobky, lieky, hračky či náhradné dielce do automobilov, čo priamo ohrozuje zdravie a bezpečnosť všetkých spotrebiteľov. Vzhľadom na hospodársku recesiu a rozširujúci sa sortiment falšovaných výrobkov, ich negatívny vplyv narastá.

Ochrana duševného vlastníctva

Občianskoprávnu ochranu poskytujú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

V prípade porušenia či ohrozenia práv duševného vlastníctva je v prvom rade možné využiť občianskoprávne prostriedky. Nároky, ktorých sa možno v prípade porušenia práv duševného vlastníctva domáhať, sú zakotvené v osobitných predpisoch (napr. autorský zákon, patentový zákon), ako aj vo všeobecných predpisoch (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), pričom nie je vylúčené tieto nároky aj kombinovať. Jednotlivé nároky možno na súde uplatniť prostredníctvom žalôb, a to napr. určovacej žaloby (napr. určenie, či daná osoba je autorom diela), zdržovacej žaloby (napr. aby sa porušovateľ zdržal zásahov do práv duševného vlastníctva), odstraňovacej žaloby (na odstránenie následkov porušenia práva duševného vlastníctva), žaloby na náhradu škody alebo žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia a pod.

Administratívnoprávnu ochranu zabezpečujú colné orgány a Slovenská obchodná inšpekcia.

Kompetencie a postupy colných orgánov v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva upravuje zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktorý reaguje na prijatie nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, ktoré sa má uplatňovať od 1. januára 2014. Dôvodom vydania nového nariadenia bol predovšetkým záujem posilniť presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zabezpečiť primeranú právnu istotu. Zmena právneho režimu presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi v zmysle nového nariadenia sa týka opatrení voči tovaru, ktorý je pod colným dohľadom, ako aj opatrení na domácom trhu. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi upravuje podmienky a postup pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, a to prijímanie opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu a pri tovare pod colným dohľadom, spôsob nakladania s takýmto tovarom a sankcie za porušovanie práv duševného vlastníctva.

V rámci opatrení na ochranu duševného vlastníctva sú colné orgány oprávnené za splnenia zákonných podmienok napr. pozastaviť prepustenie tovaru, pri ktorom je podozrenie, že ide o tovar, ktorým sa porušuje duševné vlastníctvo, zaistiť takýto tovar alebo ho zničiť. Colné orgány tiež prejednávajú priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva pri tovare na domácom trhu alebo pri tovare pod colným dohľadom.

Slovenská obchodná inšpekcia kontrolou vnútorného trhu zisťuje dodržiavanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, významných z hľadiska ochrany spotrebiteľa.

Trestnoprávne aspekty sú v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní (polície a prokuratúry).

Trestnoprávne prostriedky ochrany pri porušení práv duševného vlastníctva sú krajnými prostriedkami (tzv. ultima ratio) právnej ochrany. Trestné právo nastupuje až vtedy, keď sa ostatné prostriedky ochrany ukážu ako neúčinné.