Úžitkové vzory

Úžitkový vzor je dokument, ktorým udeľuje štát ochranu technickému riešeniu prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na využívanie technického riešenia počas určitého časového obdobia a na určitom území. Zjednodušene možno povedať, že tento dokument dáva jeho majiteľovi právo zakázať inej osobe, aby pri svojej hospodárskej činnosti vyrábala, uvádzala do obehu alebo upotrebila úžitkovým vzorom chránené riešenie bez jeho súhlasu. Majiteľ úžitkového vzoru však môže poskytnúť súhlas iným osobám na využívanie jeho chráneného riešenia prostredníctvom licencie.

Úžitkovým vzorom možno chrániť nové technické riešenie, ktoré je výsledkom vynálezcovskej činnosti a dá sa priemyselne využívať. Objavy, vedecké teórie, matematické metódy, estetické výtvory, plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti, programy počítačov a len uvedenie informácií sa nepovažujú za technické riešenia. Technickým riešením môže byť napríklad nový výrobok alebo zariadenie, nová látka, či zmes látok, nový spôsob výroby alebo použitie známej látky na nový účel.

Úžitkovým vzorom na rozdiel od patentov nie je možné chrániť spôsob výroby chemických a farmaceutických látok, medicínske použitie látky alebo zmesi látok a technické riešenie týkajúce sa výrobku pozostávajúceho z biologického materiálu alebo obsahujúceho biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý.

Ochrana úžitkovým vzorom trvá štyri roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o tri roky.

Zákon umožňuje prihlasovateľovi prihlášky úžitkového vzoru v lehote 36 mesiacov odo dňa jej podania odbočiť na patentovú prihlášku. Za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok je odbočenej patentovej prihláške priznaný deň podania, prípadne aj právo prednosti zo skôr podanej prihlášky úžitkového vzoru.