Označenia pôvodu

Označenie pôvodu výrobku

chranene-oznacenie-povoduOznačením pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Označením pôvodu vína je názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú výlučne alebo podstatne ovplyvnené zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera a hrozno, z ktorého sa vyrába, pochádza výlučne z tohto územia.

Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.

Zemepisné označenie výrobku

chranene-zemepisne%20oznacenieZemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine. 

Zemepisným označením vína je názov určitého miesta, regiónu alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku, ktorý má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto územiu, ktorý sa vyrába na tomto území, získava sa z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis a najmenej 85% hrozna použitého na jeho výrobu pochádza z tohto územia.

Možnosti ochrany

Ochrana v rámci SR

Podmienky získania práva na ochranu označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, podmienky ochrany tohto práva a postup získania tohto práva pre územie členských štátov Európskej únie upravuje zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobku, ktoré spĺňa podmienky ochrany sa zapisuje do registra označení pôvodu a zemepisných označení, ktorý vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné na národnej úrovni chrániť víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, okrem poľnohospodárskych výrobkov a potravín, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Medzinárodný zápis označenia pôvodu

Osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo, môžu požiadať prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR o medzinárodný zápis označenia pôvodu podľa medzinárodného dohovoru.

Medzinárodný zápis označenia pôvodu má tie isté účinky ako zápis označenia pôvodu do registra Úradom priemyselného vlastníctva.

Ochrana podľa práva Európskeho spoločenstva

Poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskej únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Poľnohospodárske výrobky, potraviny a víno je možné chrániť ako označenie pôvodu aj ako zemepisné označenie, liehoviny len ako zemepisné označenie.