Patenty

Patent je dokument, ktorým udeľuje štát ochranu technickému riešeniu - vynálezu prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území. Zjednodušene možno povedať, že tento dokument dáva jeho majiteľovi právo zakázať inej osobe, aby pri svojej hospodárskej činnosti vyrábala, uvádzala do obehu alebo upotrebila patentom chránený vynález bez jeho súhlasu. Majiteľ patentu však môže poskytnúť súhlas iným osobám na využívanie jeho chráneného vynálezu prostredníctvom licencie.

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, zmesi látok, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patentom však nie je možné chrániť akýkoľvek predmet. Patent nie je možné udeliť napríklad na objavy, vedecké teórie, programy počítačov a iné predmety, ktoré sa v zmysle patentového zákona nepovažujú za vynálezy. Niektoré ďalšie predmety sú z ochrany patentom z rôznych dôvodov vylúčené, medzi nimi napríklad odrody rastlín a plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Patent môže platiť maximálne 20 rokov od podania patentovej prihlášky. Predpokladom platnosti patentu je platenie ročných udržiavacích poplatkov.

Patent je možné tiež predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú.