Ochranné známky

Ochranná známka je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Hlavnou črtou ochrannej známky, ktorou sa odlišuje od ostatných označení používaných na označovanie výrobkov a služieb, je jej zápis do registra ochranných známok.

Za ochrannú známku možno považovať meno firmy, logo, či slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, etikety, prípadne ich vzájomné kombinácie použité na odlíšenie tovarov alebo služieb. Za ochranné známky možno považovať aj reklamné slogany, ktoré sú zapísané ako také do registra ochranných známok.

Ochrannou známkou je možné chrániť akýkoľvek názov či symbol, ktorý odlišuje výrobok konkrétneho výrobcu od konkurencie a identifikuje ho pred zákazníkmi.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre rovnaké tovary alebo služby.

Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa ochrannej známky je možné ochrannú dobu predlžovať obnovou zápisu po zaplatení správneho poplatku vždy na ďalších 10 rokov.

Hlavnou funkciou ochrannej známky je umožniť spotrebiteľom identifikovať výrobok (či už tovar alebo službu) konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Je vysoko pravdepodobné, že spotrebitelia, ktorí sú spokojní s daným výrobkom, si v budúcnosti tento výrobok opäť kúpia alebo použijú. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ľahko odlíšili identické alebo podobné výrobky.

Schopnosťou odlíšenia firiem a ich výrobkov od konkurencie hrajú ochranné známky kľúčovú úlohu v obchodnej stratégii firiem, prispievajúc k definovaniu imidžu a reputácie výrobkov firmy v očiach spotrebiteľov. Imidž a reputácia firmy vytvárajú dôveru, ktorá je základom vybudovania si vernej klientely a upevnenia pozície firmy na trhu.

Spotrebitelia si často vytvárajú emocionálny vzťah k určitým ochranným známkam, ktorý je založený na požadovanej kvalite alebo vlastnostiach výrobkov označovaných danou ochrannou známkou.

Ochranné známky sú pre firmy taktiež stimulom na investovanie do udržiavania alebo zvyšovania kvality vlastných výrobkov, čím sa zaistí, že výrobky s ich ochrannou známkou získajú pozitívnu reputáciu.